Get Adobe Flash player

postheadericon โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน

โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน (หลักสูตร ๕ วัน) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งเน้นการคุ้มครองดูแลพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของเด็กและเยาวชน ให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน (หลักสูตร ๕ วัน) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่เด็ก และเยาวชนจะมีกิจกรรมเสริมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกเหนือจากการเข้าเรียนในสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์

๑.     เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียน

๒.    เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียน สามารถมีรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว

๓.     เพื่อให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

กลุ่มเป้าหมาย

          จัดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตร ๕ วัน ให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา จำนวน ๑๗ รุ่น (รุ่นละ ๒๐ คน) รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน ๓๔๐ คน

 

นายมนัส ชุมถาวร

ผอ.สสว.๑๑